آزمون های غیر مخرب NDT

آزمون های غیر مخرب NDT
تست های غیر مخرب، آزمایش هایی هستند که برای انجام آنها نیازی به تخریب قطعه و نمونه برداری نیست. به این دلیل آزمایش های غیر مخرب را در صورت لزوم ، بدون اینکه به قطعات آسیبی برسد، میتوان بر روی تمامی آنها انجام داد. از این روست که این آزمون ها را آزمایشات غیر مخرب نامیده اند.
با استفاده از آزمون های غیر مخرب میتوان عیوب موجود در قطعات از قبیل تخلخل و حفره های داخلی، ترک و ناپیوستگی های سطحی و داخلی، ناخالصی ها و انواع عیوبی که در حین فرآیند تولید و یا در حین کار تحت شرایط ویژه محیط کار ایجاد و شکل میگیرند را شناسایی نمود. عملکرد و طول عمر هر قطعه در حین کار به نوع، اندازه، موقعیت عیب موجود در آن و عیوبی که در شرایط کاری در آن ایجاد می شود بستگی دارد. در مواردی تعیین حد قابل قبول یا حد مجاز عیوب ضرورت می یابد. اندازه ی حد مجاز عیوب به حساسیت موقعیت کاری قطعه بستگی داشته و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مواردی تست های غیر مخرب برای اندازه گیری ترک و مقایسه آن با اندازه مجاز و برآورد طول عمر قطعه در ارتباط با آهنگ رشد و گسترش ترک، تحت تاثیر تنشی که به آن اعمال می شود، به کار می رود. اگر اندازه ترک بسیار کوچکتر از حد مجاز باشد، در شرایطی این ترک تحت تاثیر بار اعمال شده می تواند گسترش نیابد و نتیجتاً قطعه قادر به ادامه سرویس دهی خواهد بود.
آزمایش های غیر مخرب فقط برای شناسایی عیوب به کار نمی روند، بلکه تعدادی از آنها برای تعیین نوع ساختار شبکه کریستالی، اندازه گیری ابعاد و ضخامت پوشش ها به کار می رود.

نظرات
نام:
پست الکترونیک:
وب سایت:
نظر:
کد: