انواع عیوب در تولید محصول

انواع عیوب در تولید محصول

انواع عیوب در تولید محصول
 
منشا عیوب در قطعات را می توان تا حدودی به صورت زیر دسته بندی کرد:
1- عیوب ناشی از مواد اولیه، مانند مواد اولیه نامرغوب و ناخالصی های بعضاً مضر در آن
2- عیوب ناشی از فرآیند تولید، مانند ناخالصی های سرباره ای، تخلخل های گازی، ترک ها و تخلخل های انقباضی تنش های باقی مانده، عیئب ابعادی
3- عیوب ناشی از عملیات ثانویه که بر روی قطعات تولیدی انجام می گیرد، مانند عملیات حرارتی نامناسب، جوشکاری نامرغوب، ماشین کار نامناسب
4- عیوب ناشی از شرایط کاری و عومل محیطی، مانند ترک های خوردگی، خستگی، خزش، انبساط و انقباض های حاصل از نوسانات شدید حرارتی، فرسایشی
بنابراین به این دلیل که شرایط کاری نیز میتواند موجب ایجاد عیوب در قطعات شود، درمواردی کنترل کیفیت قطعات در حین کار نیز هر چند گاهی و در موارد حساس به طور برنامه ریزی شده لازم و ضروری است.
بررسی و کنترل کیفی قطعات تولیدی مستلزم شناسایی و کاربرد روش های استاندارد شده ای است که در هر بخش کنترل کیفی واحد های صنعتی و یا موسسه های تحقیقاتی و پژوهشی بتوان آنها را به کار برد. روش های شناخته شده متداول برای کنترل کیفی قطعات عموماً به دو دسته تقسیم می شوند: آزمایش های مخرب و آزمایش یا آزمون غیر مخرب

نظرات
نام:
پست الکترونیک:
وب سایت:
نظر:
کد: