آزمون مایع نافذ (PT)

آزمون مایع نافذ (PT)

مایع نفوذی
 
آزمایشات Penetrate Test) PT) به منظور یافتن ترک های سطحی که با چشم غیرمسلح قابل روئت نمی باشد، استفاده نمی شود.
اساس این روش بر اساس خاصیت موئینگی در برخی مایعات است که باعث می شود ترک های ریز نفوذ شود. این آزمایش با ست پی تی انجام می شود که شامل سه اسپری می باشد:
1- اسپری نافذ (Penetrate) :
پس از تمیزکاری سطح قطعه اسپری PT را روی سطح قطعه اعمال میکنیم.
2- اسپری تمیز کننده (Cleaner) :
پس از اعمال اسپری مایع نافذ با اعمال این اسپری مقادیر اضافی مایع نافذ را از روی سطح پاک میکنیم.
3- اسپری آشکارساز (Developer) :
به منظور آشکار سازی ترک ها در نهایت این اسپری روی قطعه اعمال می شود و سپس به بررسی ترک ها و عیوب سطحی قطعه می پردازیم.

نظرات