کالیبراسیون

کالیبراسیون چیست؟


کالیبراسیون به منظور تایید صحت اندازه گیری های انجام شده توسط ابزار دقیق با تنظیم دوره ای آنها می باشد.
 کالیبراسیون
میتوان با تست بلوک ها و پیروی از فرآیند های استاندارد نسبت به کالیبراسیون دستگاه خود اقدام نمود. برخی موسسات پس از کالیبراسیون گواهینامه کالیبراسیون را ارائه می دهند.
 کالیبراسیون
کالیبراسیون دستگاه یوتی (التراسونیک) – کالیبراسیون ضخامت سنج – کالیبراسیون کولیس – کالیبراسیون میکرومتر