سوگند نامه

به نام ايزد يکتا

سوگند نامه


با آگاهي کامل از نقش و تاثير مهندسي در سازندگي و توسعه پايدار جهان، رفاه و آسايش انسان، حفظ جهان هستي از آلودگي‌هاي زيست محيطي و تامين شادي پايدار و دراز مدت خود و ديگران، اينک به عنوان مديريت مجموعه آستياگ آزما صنعت، خدمت خود را آغاز مي‌کنم و به پروردگار جهان سوگند ياد مي‌کنم که :
همواره در سراسر زندگي شغلي، حرفه اي و اجتماعي خود بدين سوگند وفادار باشم. صديق و واقع بين بوده و هيچ اقدامي که به کارکنان و مشتريان آسيب رساند، مبادرت نورزم. دانش مهندسي و تجربه نظري خود را مغتنم دانم و کوشش کنم تا آن را به روز نگه دارم و در حد توان خود به گنجينه دانش و تجربه هاي سودمند اين مجموعه بيافزايم.
ايران زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده ام، کوشش خواهم کرد تا نقش موثري در توسعه پايدار کشورم داشته باشم. در حد توان به دانشگاه که مربي علمي و فني من است و به کساني که پس از من در اين مکان مقدس پرورش خواهند يافت، خدمت کنم. در تمام فعاليت هاي مهندسي و شغلي خود صداقت، دقت، نظم، عدالت، سرعت عمل، حفظ منافع اجتماع و حقوق ديگران را مراعات کنم و همواره سود خويش را در منافع عام جستجو کنم.
در اداي وظايف حرفه اي محول شده، متعهد، مسئوليت پذير، مشارکت پذير و رازدار باشم. محيطي پر از محبت و صفا و عشق و علاقه براي خود و همکارانم به وجود آورم و آنان را بدون توجه به مليت، نژاد، مذهب، جنسيت، سن و عقيده دوست بدارم و ارزش‌هاي انساني را در خود و در آنان پرورش دهم. هميشه فردي متواضع باشم و موفقيت‌هاي به دست آمده را علاوه بر سعي و کوشش خود مرهون تلاش همکاران خود بدانم و از آنان قدرداني و سپاسگزاري کنم. هميشه جويا و پذيراي نقد و اظهار نظر صادقانه همکارانم باشم و از لطمه زدنبه حيثيت، شهرت و دارايي آنان خودداري نمايم.
آمين