برند فینیکس (PHYNIX)

ضخامت سنج پوشش  PHYNIX – Surfix easy– ضخامت سنج رنگ خشک – بازرسی رنگ – ساخت آلمان
دستگاه ضحامت سنج رنگ و پوششSurfix easy قابلیت اندازه گیری پوشش و رنگ به صورت سریع، غیرمخرب و با دقت بالا ...
ضخامت سنج پوشش PHYNIX - PaintCheck – ضخامت سنج رنگ خشک – بازرسی رنگ – ساخت آلمان
دستگاه ضحامت سنج رنگ و پوشش PaintCheck قابلیت اندازه گیری پوشش و رنگ به صورت سریع، غیرمخرب و با دقت بالا ...