بازرسی چشمی - کیف بازرسی

کیف بازرسی نیمه فول بازرسی چشمی (VT)
کیف بازرسی نیمه فول بازرسی چشمی در این کیف که برای بازرسی چشمی جوش طراحی شده است گیج های زیر موجود است: گیج کمبریج گیج فیلری گیج Butt Weld میکرومتر خطک ...