عمومی

آزمون های غیر مخرب NDT
آزمون های غیر مخرب NDT آزمون های غیر مخرب، آزمایش هایی هستند که برای انجام آنها نیازی به تخریب قطعه و نمونه برداری نیست ...
انواع عیوب در تولید محصول
منشا عیوب در قطعات را می توان تا حدودی به صورت زیر دسته بندی کرد:انواع عیوب در تولید محصول ...
آزمون های مخرب DT
آزمون های مخرب آزمایش های مخرب اغلب به منظور بررسی و تعیین خواص مکانیکی و یا کنترل کیفیت مواد یا استفاده از نمونه برداری از قطعه مورد نظر به کار می رود. ...
اهمیت کیفیت محصولات
کیفیت محصول همیشه یکی از مسائل مهم و قابل توجه برای مصرف کنندگان بوده است. از این رو تولید کنندگان برای کسب بازار فروش و رضایت متقاضیان و شهرت خود باید بک ...