تخصصی

بازرسی و پایش خطوط لوله با استفاده از روش التراسونیک دوربرد
بازرسی و پایش خطوط لوله به روش امواج هدایت شونده، عیوبی از قبیل ترک و خوردگی در فواصل طولانی از خطوط لوله ردیابی و نمایش داده می‌شوند ...
بازرسی جوش با استفاده از روش التراسونیک پیشرفته ( فیز ارری) – Phased Array Testing
این روش از جدیدترین متدهای بازرسی التراسونیک می‌باشد. در این سیستم با استفاده از چندین پیزوالکتریک در کنار یکدیگر جهت ارسال و دریافت امواج به کمک پردازنده ...
آزمون مایع نافذ (PT)
آزمایشات Penetrate Test) PT) به منظور یافتن ترک های سطحی که با چشم غیرمسلح قابل روئت نمی باشد، استفاده نمی شود ...